75

Lời bài hát Đại Bi Tâm Chú – Liêng Kiếng Quang

Đại Bi Tâm Chú - Liêng Kiếng Quang

Đại Bi Tâm Chú - Liêng Kiếng Quang

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Đại Bi Tâm Chú
Ca sĩ: Liêng Kiếng Quang
Sáng tác: unknown
Album: Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Hay Nhất – Album Phật Hiếu 2
Ngày ra mắt: 01/01/1970
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Tôn Giáo

 

Lời bài hát Đại Bi Tâm Chú – Liêng Kiếng Quang

Bài hát: Đại Bi Tâm Chú
Ca sĩ: Liêng Kiếng Quang

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô yết đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da
Án
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
Nam mô na ra cẩn trì
Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha đậu du bằng
A thệ dựng
Tát bà tát đa
Na ma bà dà
Ma phạt đạt đậu, đát điệt tha
Án. A bà lô hê
Lô ca đế
Ca ra đế
Di hê rị
Ma ha bồ đề tát đỏa
Tát bà tát bà
Ma ra ma ra
Ma hê ma hê rị đà dựng
Cu lô cu lô yết mông
Độ lô độ lô phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế
Đà ra đà ra
Địa rị ni
Thất Phật ra da
Giá ra giá ra
Mạ mạ phạt ma ra
Mục đế lệ
Y hê di hê
Thất na thất na
A Ra sâm Phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm
Phật ra xá da
Hô lô hô lô ma ra
Hô lô hô lô hê rị
Ta ra ta ra
Tất rị tất rị
Tô rô tô rô
Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
Bồ đà dạ bồ đà dạ
Di đế rị dạ
Na ra cẩn trì
Địa rị sắc ni na
Ba dạ ma na
Ta bà ha
Tất đà dạ
Ta bà ha
Ma ha tất đà dạ
Ta bà ha
Tất đà du nghệ
Thất bàn ra dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì
Ta bà ha
Ma ra na ra
Ta bà ha
Tất ra tăng a mục khê da
Ta bà ha
Ta bà ma ha a tất đà dạ
Ta bà ha
Giả kiết ra a tất đà dạ
Ta bà ha
Ba đà ma kiết tất đà dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
Ta bà ha
Ma bà rị thắng yết ra dạ
Ta bà ha
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô kiết đế
Thước bàn ra dạ
Ta bà ha
Án. Tất điện đô
Mạn đà ra
Phạt đà gia
Ta bà ha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *